Làm được 8 điều này , sướng cả đời

Tuổi trẻ, vừa mới tốt nghiệp xong thì lại phải vội vã đi tìm công việc tốt và ganh đua vị trí, lo lắng kiếm tìm một nơi để ở, có hàng trăm hàng ngàn tình huống khác nhau xảy ra, nhưng bọn họ đều có chung một đặc điểm đó là tất cả đều […]

6 ways to get the current directory in C#

System.AppContext.BaseDirectory This is the prefered replacement for AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory in .net core (at least until the API appears for AppDomain, if it ever will). AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory This is the best option all round. It will give you the base directory for class libraries, including those in ASP.NET applications. Directory.GetCurrentDirectory() This does an interop call using the winapi […]

c# Multithreaded – start thread with parameter and return value

When creating an application, you will face situations where you want to launch threads in order to keep the current process responsive. The System.Threading.Thread class is used for working with threads. It allows creating and accessing individual threads in a multithreaded application. The following codes shows how to launch a thread in different ways. 1. […]