6 ways to get the current directory in C#

System.AppContext.BaseDirectory This is the prefered replacement for AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory in .net core (at least until the API appears for AppDomain, if…

Tuần cuối tháng 10

Đêm khuya , đọc một ít tài liệu mà chữ không vô. Thôi thì xem những tấm ảnh đẹp của…